olein refinery aceite usado de motor

U skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadnim uljima člankom 4., gospodarenje otpadnim uljima je skup mjera koje obuhvaćaju sakupljanje otpadnih ulja radi materijalne oporabe ili korištenja u energetske svrhe ili nekog drugog načina konačnog zbrinjavanja kada ih nije moguće uporabiti. Gospodarenje otpadnim uljima mora se provoditi na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i okoliš.

Prilikom gospodarenja otpadnim uljima zabranjeno je:

- ispuštanje otpadnih ulja u površinske vode, podzemne vode, priobalne vode i drenažne sustave

- odlaganje i/ili ispuštanje otpadnih ulja koje šteti tlu, te svako nekontrolirano ispuštanje ostataka od

  obrade otpadnih ulja

- uporaba i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja koji uzrokuju onečišćenje zraka iznad razine propisane važećim

  propisima i utječu na zdravlje ljudi i biljni i životinjski svijet

- sakupljanje otpadnih ulja u spremnike koji nisu propisano opremljeni za prihvat otpadnih ulja.

Zabranjeno je miješanje otpadnih ulja različitih kategorija, miješanje sa drugim otpadom kao i miješanje s opasnim otpadom koji sadrži PCB/PCT. Materijalna uporaba otpadnih ulja ima prednost pred ostalim načinima oporabe. U slučaju da se otpadna ulja ne uporabljuju materijalnom oporabom već uporabljuju termičkom obradom, mora se osigurati da se termička obrada obavlja prema propisima koji uređuju područje zaštite okoliša u energetskim i proizvodnim postrojenjima instalirane snage uređaja veće ili jednake 3MW. Materijalna uporaba otpadnih ulja koji sadrže poliklorirane bifenile (PCB-e) i poliklorirane terfenile (PCT-e) može se dopustiti ukoliko postupci materijalne uporabe omogućuju da se PCB-i i PCT-i unište ili smanje na način da ulja dobivena materijalnom uporabom ne sadrže PCB-e i PCT-e iznad najviše dopuštene granice od 5 mg/kg.

Proizvođač ulja dužan je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost redovno obavještavati prodavatelja ulja o načinu i mjestima skupljanja otpadnih ulja na način da se izbjegne nastajanje rizika i opasnosti po okoliš i zdravlje ljudi. Prodavatelj koji prodaje svježe ulje dužan je osigurati kupcu navedenu obavijest o mjestu na kojem može predati svoje otpadno ulje bez naplate naknade.

Posjednik otpadnih ulja dužan je predati otpadna ulja ovlaštenom sakupljaču otpadnih ulja uz popunjeni prateći list i izvješće o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada pribavljeno od ovlaštenog laboratorija za količine veće od 1 tone na godišnjoj razini, odnosno uz priloženu deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (ako je količina otpada manja od 1 tone). Prilikom preuzimanja otpadnih ulja od posjednika ulja ovlašteni sakupljač otpadnih ulja dužan je ovjeriti prateće listove. Ovlašteni sakupljač otpadnih ulja dužan je preuzeti otpadna ulja od posjednika otpadnih ulja bez naknade. Isto tako, dužan je otpadna ulja predati ovlaštenoj tvrtki za uporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja. U slučaju da za sakupljena otpadna ulja na području Republike Hrvatske ne postoji ovlaštena tvrtka za materijalnu uporabu i/ili termičku obradu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja ovlašteni sakupljač dužan je uz prethodnu suglasnost Fonda, organizirati uporabu i/ili zbrinjavanje predmetnog otpada izvan Republike Hrvatske i ima pravo na pokriće troškova.

Ovlaštena tvrtka za uporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja dužna je preuzeti sakupljena otpadna ulja od ovlaštenog sakupljača otpadnih ulja bez naknade. Prilikom preuzimanja otpadnih ulja od ovlaštenog sakupljača otpadnih ulja, dužna je ovjeriti prateće listove. Ovlaštena tvrtka za uporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja mora imati propisano skladište/spremnike za prihvat sakupljenih otpadnih ulja koje omogućuje obavljanje djelatnosti oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnih ulja redovito i bez zastoja. Posjednici otpadnih ulja i svi koji gospodare otpadnim uljima dužni su voditi Očevidnik nastanka i tijeka otpadnih ulja (ONTOU). Uz Očevidnik posjednik otpadnih ulja dužan je za svaku godinu voditi evidenciju o ukupnim količinama kupljenog svježeg ulja, količinama proizvedenog otpadnog ulja, količinama predanim ovlaštenim osobama za gospodarenje otpadnim uljima i ostalim podacima prema posebnim propisima.

Ovlaštena osoba za sakupljanje otpadnih ulja - pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih ulja, ovlaštenik je koncesije za sakupljanje otpadnih ulja, te s Fondom ima sklopljen ugovor o sakupljanu istih, obvezna je voditi evidenciju o količini i vrsti sakupljenih otpadnih ulja, te o količini i vrsti otpadnog ulja kojeg je predala ovlaštenoj osobi za uporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja. Ovlaštena osoba za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja obvezna je voditi evidenciju o količini prihvaćenog i uporabljenog i/ili zbrinutog otpadnog ulja.

Prema stupnju onečišćenja, otpadna maziva ulja se razvrstavaju u četiri kategorije:

1. kategorija - otpadna ulja mineralnog porijekla sa sadržajem halogena ispod 0,2% i ukupnim polikloriranim bi- i terfenilima ispod 20 mg/kg. Ova se ulja mogu obraditi i ponovo koristiti za proizvodnju svježih ulja.

2. kategorija - otpadna ulja mineralnog, sintetičkog i biljnog porijekla sa sadržajem halogena iznad 0,2% i ispod 0,5% i ukupnim polikloriranim bi- i terfenilima iznad 20 mg/kg i ispod 30 mg/kg. Ova se ulja mogu koristiti kao gorivo u energetskim i proizvodnim postrojenjima instalirane snage uređaja veće ili jednake 3 MW ili u pećima za proizvodnju klinkera u tvornicama cementa.

3. kategorija - otpadna ulja nepoznatog porijekla i sva druga otpadna ulja sa sadržajem halogena iznad 0.5 %, ukupnim polikloriranim bi- i terfenilima iznad 30 mg/kg i plamištem ispod 550 C. Ova se ulja moraju spaljivati u pećima za spaljivanje opasnog otpada minimalne djelotvornosti 99,99 %.

4. kategorija - poliglikoli/oliglikoli, otpadna ulja na bazi poliglikola/oliglikola koja se radi nemiješanja s ostalim uljima I. i II. kategorije i posebnih zahtjeva u postupku odstranjivanja moraju skupljati i uporabiti i/ili zbrinuti odvojeno.

Naknada zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja je naknada koju plaćaju proizvođač ulja za svježa maziva ulja prilikom stavljanja istih na tržište u Republici Hrvatskoj neovisno o načinu prodaje, odnosno prilikom proizvodnje i/ili uvoza i za vlastite ili za potrebe drugog. Naknada služi pokrivanju troškova gospodarenja otpadnim mazivim uljima.

Stavljanje na tržište svježih mazivih ulja je uvoz istih na području Republike Hrvatske kao i stavljanje na raspolaganje, odnosno opskrba pravnih ili fizičkih osoba na području Republike Hrvatske.

Obveznik plaćanja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja plaća naknadu zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja na uvezena svježa maziva ulja kao posebnih proizvoda na teritorij Republike Hrvatske, odnosno na proizvedena svježa maziva ulja u Republici Hrvatskoj, za vlastite potrebe ili za stavljanje na tržište u Republici Hrvatskoj. Osnova za obračun naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja je litra ulja. Naknada zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja plaća se Fondu za uvezena i/ili proizvedena svježa maziva ulja u iznosu od 0,60kn/litri svježeg mazivog ulja.

Obveznik plaćanja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja koji izveze ili iznese određenu količinu svježih mazivih ulja ima pravo na povrat dijela uplaćene naknade za izvezenu količinu svježih mazivih ulja kao pojedinačnog proizvoda ili ugrađenih u proizvode nakon čije uporabe nastaju otpadna ulja (npr. transformatori). Iznos dijela uplaćene naknade za koji ima pravo za povrat jednak je iznosu uplaćene naknade umanjenom za troškove obrade zahtjeva i troškove financijskih transakcija.

Za ostvarenje prava obveznik plaćanja naknade obvezan je Fondu podnijeti zahtjev za povrat uplaćene naknade kojemu je dužan priložiti sljedeće:

1. dokaz o plaćanju naknade

2. dokaz o izvozu svježih mazivih ulja (jedinstvena carinska deklaracija – JCD), odnosno dokaz o iznosu svježih mazivih ulja (račun inozemnom kupcu s količinom iznesenog svježeg mazivog ulja).

Rok za podnošenje predmetnog zahtjeva je 30 dana od dana izvoza, odnosno iznosa. Na temelju navedenih podataka Fond će donijeti rješenje o povratu uplaćene naknade u roku od trideset dana od uredno podnesenog zahtjeva.

Obveznik plaćanja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja isto tako dužan je voditi i evidenciju o uvozu i/ili stavljanju na tržište svježeg mazivog ulja i izvozu svježih mazivih ulja iz Republike Hrvatske. Podaci iz evidencije dostavljaju se Fondu na obrascu Izvješće uvoznika ili proizvođača svježih mazivih ulja (IU/PSMU) i Izvješće izvoznika svježih mazivih ulja (IISMU) tromjesečno do 15. u tekućem mjesecu za prethodno tromjesečje, i godišnje do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Ovlašteni skupljači otpadnih ulja imaju pravo na naknadu troškova za gospodarenje otpadnim uljima. Pod troškovima gospodarenja otpadnim mazivim uljima podrazumijeva se naknada za sakupljanje otpadnih mazivih ulja koja obuhvaća troškove sakupljanja, predobrade/kondicioniranja, privremenog skladištenja i prijevoza otpadnih mazivih ulja do mjesta oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja.

 

 

Petra Šegulić

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top